Dokumenty

rzeczoznawca majątkowy warszawa

Wycena domu warszawa

wycena działki warszawa

Dokumenty potrzebne do sporządzenia operatu szacunkowego:

Lokal mieszkalny:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis z kartoteki lokali,
  • rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów i budynków, wycena domu warszawa
  • rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe.
  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej gruntu (jeśli brak księgi wieczystej dla lokalu)
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, rzeczoznawca majątkowy warszawa

Lokal użytkowy:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, wycena domu warszawa
  • wypis z rejestru gruntów i budynków,
  • rzut lokalu, dane powierzchniowo – kubaturowe.
  • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu); rzeczoznawca majątkowy

Lokal mieszkalny w budowie:

  • kopia pozwolenia na budowę wycena nieruchomości warszawa
  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja
  • wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana jest inwestycja
  • rozkład funkcjonalny lokalu – ksero z dokumentacji technicznej wycena nieruchomości warszawa
  • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową,

Nieruchomość gruntowa zabudowana:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej,
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy
  • pozwolenie na budowę; wycena nieruchomości warszawa
  • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania;
  • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku);
  • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;
  • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zbycia nieruchomości;

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis księgi wieczystej
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy zasadniczej
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach

Nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele rolne lub leśne

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy zasadniczej
  • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • kopia mapy siedliskowo-glebowej dla danej nieruchomości
  • kopia planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu
  • decyzje organu lub podmiotów sprawujących nadzór nad gospodarką leśną wycenianej nieruchomości

Określenie wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe
  • kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesiona infrastrukturą techniczną, na okoliczność wykazania istnienia oraz miejsca ulokowania na nieruchomości urządzeń przesyłowych
  • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości, na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,
  • wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy
  • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. urządzenia przesyłowego – data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego, wysokość ciśnienia, średnica urządzenia

Nieruchomości komercyjne:

  • numer księgi wieczystej lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz kopia mapy zasadniczej
  • dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków, rzuty kondygnacji
  • wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
  • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości oraz kopie obowiązujących umów z najemcami

wycena domu warszawa

W przypadku wyceny nieruchomości nietypowych oraz innego typu, niż umieszczone obok, lista dokumentów będzie określona z Klientem w sposób bezpośredni.

Istnieje możliwość pobrania wymaganych dokumentów z odpowiednich urzędów przez AltExpert.

wycena domu warszawa

Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.